máy chạy bộ bằng điện được phát triển một cách mạnh mẽ

Submitted by on Dec 5, 2017

máy chạy bộ bằng điện được cải tiến

Lại gõ nhau hồi lâu .. bè lũ địch phía Tây Bắc chợt có máy chạy bộ điện.  một viên tướng mặc áo đen xông lên sau .. tên bắn chẳng mũi nào sai .. liên tiếp bắn ngã mấy mươi bè lũ sĩ Mông Cổ. Hai viên tướng Mông Cổ cầm mâu xông lên đón gõ .. bị y vù vù phát ra hai mũi đinh ngã ngựa. Thiết Mộc Chân khen ngợi .: Tiễn pháp hay quá! Dòng nói chưa dứt .. viên tướng áo đen ấy đã xông sát đến máy tập chạy bộ điện .. lời dây cung bật lên ..

một mũi đinh bắn trúng cổ Thiết Mộc Chân .. mũi tiếp trúng tên .. trông thấy máy tập chạy bộ điện. lại có mũi nữa bay đến nhanh chóng giật Thịnh ngựa .. con ngựa lập tức đứng thẳng lên .. mũi đinh ấy kình lực mạnh mẽ lạ lùng .. cắm ngập luôn vào bụng ngựa chẳng còn thấy đuôi tên .. con ngựa ngã đồ ra đất. Bè lũ Mông Cổ thấy thân soái trúng tên ngã ngựa .. ai cũng cả kinh Ngư sắc. Trong lời về máy tập chạy bộ điện nào tốt

sự đặc sắc của máy chạy bộ điện uy tín

bè lũ địch như một làn sóng tràn lên gõ sát giết.Oa Khoát Đài nhổ giúp mũi đinh ở cổ cha ra .. xé luôn vạt áo định băng bó vết đao. Thiết Mộc Chân quát to .: Mặc kệ ta .. cứ giữ chắc cửa ra vào núi. Oa Khoát Đài vâng lệnh quay lại lấy máy tập chạy bộ điện.. giương cung bắn ngã luôn hai kẻ bên địch. Hốt Đô Hổ ớ phía Tây suất Lãnh bè lũ bản bộ nghênh chiến .. gõ nhau đến lúc tên hết đao gãy đành phải rút về. Giả Lặc Mễ mắt rực ngầu kêu lên .:

Hốt Đô Hổ .. con thỏ nhà ngươi chạy trốn à !?Hốt Đô Hổ cười lớn nói .: Ai chạy trốn !? Ta hết sạch tên rồi. Thiết Mộc Chân ngồi dưới đất rút trong túi ra máy chạy bộ bằng điện giá rẻ. tên một nắm quăng qua. Hốt Đô Hổ đón lấy .. lời cung bật liên tiếp vang lên ngã ngựa. Hốt Đô Hổ xông mau xuống núi .. cướp con ngựa của viên tướng ấy phóng về lên. Thiết Mộc Chân khen .:  Hảo Huynh đệ .. đúng là nhờ có ngươi!

máy chạy bộ bằng điện

Hốt Đô Hổ tĩnh thân vấy máu .. giảm máy chạy bộ đơn năng  nói .: Có thể phất máy chạy bộ điện giá rẻ.. thổi tù và chưa !?Thiết Mộc Chân đưa bên tay sờ lên vết đao trên cổ .. máu tươi từ bàn bên tay chảy xuống ròng ròng .. nói .: Bè lũ địch còn chưa mệt mỏi .. cứ chi trì thêm một lúc.Hốt Đô Hổ quỳ xuống khẩn cầu .: Yên ta tình nguyện tử chiến vì kẻ .. nhưng thân thể của Triều hãn là lãnh đạo trọng.Thiết Mộc Chân dắt một con ngựa đến .. cầm gươm nhảy lên quát .:

 

Leave a Comment